02 Temmuz 2022

Sıhhi İşyeri Açma


SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 ( ŞAHISLARDAN ):

 

1-     Tapu fotokopisi (İşyerine ait)

2-     Kira ise kira sözleşmesi

3-     Vergi Levhası fotokopisi

4-     İkametgah Belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)

5-     Nüfus Cüzdan fotokopisi

6-     Ustalık Belgesi(Ticaret Siciline Kayıtlı olanlardan istenmez)

7-     Esnaf Sanatkârlar Sicil tasdiknamesi

8-     Esnaf Sanatkârlar Oda Kayıt Belgesi

9-     İşyeri ve şahıs için sağlık raporu

10-  Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)

11-  Kat mülkiyetine tabi iş yeri ise alınması gereken izin

12-  Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin(Yapı kullanma izin belgesi)

13-  Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin

14-  Sigortalı ve Bağ kurlu olduğuna dair belge

15-  Su abone belgesi ve Belediye Başkanlığına borcu yoktur belgesi

16-  Eski Ruhsat varsa geri iadesi ve alan ve satan adına devir sözleşmesi

17-  İşyeri vaziyet planı (Mühendisten) onaylı yerleşim durumu m2 gösterecek kroki

18-  Sıhhi işyeri başvuru beyan formu

19-  Şahıs için 2 Adet son altı ayda çekilmiş resim

20-  Dosya ve Klasör

21-  Çevre Temizlik Vergisi borcu yoktur yazısı

                                          

ŞİRKET BAKIMINDAN;

1-    Ticaret Sanayi Odası Kaydı( Şirket ana sözleşmesi)

2-    İmza Sirküleri

3-    Ticaret Sicil Gazetesi

4-     Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sürati

5-    Vekaletname

6-    İşyeri açma kararı (Şirket merkezi dışında bir yere açılıyor ise)

7-    Devir ise devreden ile devir alanın aralarında yapacağı devir sözleşmesi

 

3572 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 13.maddesine istinaden; yetkili mercilerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilerek ruhsat tarihini izleyen bir ay içersinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ettirilirler. Başvuru üzerine bir ay içersindeki ilk kontrol ve denetimlerde yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durum tespiti halinde, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere (15) onbeş gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

3572 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte belirtilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir. ……/……/……

 

 

 

Adı Soyadı           :                                                                                  İmzası             :

----------------------                                                                                               ------------------